Facebook Pixel Code

Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Polityka prywatności danych osobowych

www.zaciszeosowiec.pl

Obowiązuje od: 25 września 2021 r.

§1
Tożsamość administratora danych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego pod adresem www.zaciszeosowiec.pl jest Vista Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żurawia 24a, lok.3, 00-515 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000923200 przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7011052323, REGON: 520003875. Kapitał zakładowy 100 000,00 zł, Kapitał wpłacony 100 000,00 zł, e-mail: biuro@vistaestates.pl
 2. Zasady przetwarzania plików cookies zostały udostępnione w Polityce Cookies, dostępnej pod adresem: www.zaciszeosowiec.pl/polityka-cookies
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1.4.5.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (Dz.U. 2018 poz. 1000), a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

§2
Stosowane definicje

W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

 1. Administrator danych osobowych - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, tj.: Vista Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żurawia 24a, lok.3, 00-515 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000923200 przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7011052323, REGON: 520003875. Kapitał zakładowy 100 000,00 zł, Kapitał wpłacony 100 000,00 zł, e-mail: biuro@vistaestates.pl
 2. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
 3. Odbiorca danych - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.
 4. Podmiot przetwarzający/procesor - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych.
 5. Przetwarzanie danych - każda czynność wykonywana z udziałem danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w tym w szczególności: gromadzenie danych, przechowywanie danych, modyfikowanie danych, usuwanie danych.
 6. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem www.zaciszeosowiec.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych.
 7. Użytkownik/Osoba, której dane dotyczą - osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie, a także klienci, kontrahenci administratora danych oraz osoby kontaktujące się z administratorem danych drogą korespondencyjną, telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).

§3
Cele przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym przed zawarciem umowy, tj. podanie danych do zawarcia umowy, zawarcie umowy i jej realizacja, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu lub poprzez media społecznościowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  • udokumentowania wykonania usług, w tym wystawienia lub odebrania rachunku lub faktury dla/od osoby fizycznej, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926),
  • wysyłania zamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) na podany przez Użytkownika adres e-mail, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą,
  • marketingu własnych produktów i usług drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą,
  • dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane.
 3. Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umów oraz usług, prowadzenia dokumentacji księgowej, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia prawidłową realizację umowy, wystawienia rachunku lub faktury lub podjęcie kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

§4
Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu, dla którego dane zostały zebrane i wynosi:

 • w celu realizacji umowy i rozliczenia podatkowego - przez czas trwania umowy oraz następnie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku  - na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w związku z wystawionymi dokumentami księgowymi przez administratora danych osobowych,
 • w celu udzielenia odpowiedzi poprzez środki teleinformatyczne (zapytania, etc.) - dane przetwarzane są wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia otrzymania zapytania, o ile nie doszło do zawarcia umowy pomiędzy administratorem danych osobowych, a osobą, której dane dotyczą lub wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie,
 • w celu dochodzenia roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności w związku z ustawowymi okresami przedawnienia roszczeń w działalności gospodarczej,
 • w celu wysyłania newslettera (zamówionej informacji handlowej drogą elektroniczną) na podany adres e-mail przez Użytkownika, do czasu odwołania zgody w tym celu,
 • w celu marketingu własnych produktów i usług administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.
 • w przypadku przetwarzania danych na inne cele, dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

§5
Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie odrębnych przepisów prawa lub za jego zgodą.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności w celu:

  • hostingu strony www i utrzymania poczty elektronicznej,
  • obsługi księgowej oraz rozliczenia podatkowego administratora danych przez zewnętrzny podmiot (biuro rachunkowe),
  • utrzymania systemów informatycznych, w których są przetwarzane, w tym systemów do wystawiania faktur, archiwizacji umów, etc.
 3. Przetwarzanie danych Użytkownika poza EOG może być również związane z korzystaniem przez administratora danych osobowych z systemów informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), a przetwarzanie to odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych, dotyczących przekazywania danych do państw trzecich, zawartych pomiędzy administratorem danych osobowych, a dostawcą rozwiązania.

§6
Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownikom/osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:

  • dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii danych osobowych,
  • poprawiania danych, jeśli dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe,
  • przenoszenia danych, jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby lub umowa, a przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
  • usunięcia danych, w szczególności gdy osoba wycofała zgodę na przetwarzanie lub jeśli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • ograniczenia przetwarzania, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub gdy wniesiono sprzeciw na przetwarzanie danych,
  • odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
  • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów lub marketingu bezpośredniego,
  • niepodlegania automatycznemu profilowaniu, które wywoływałoby wobec niej skutki prawne lub o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 22 ust. 1 RODO,
  • informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, na podstawie art. 15 RODO,
 2. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z administratorem danych pod adresem siedziby administratora danych lub danych teleadresowych dostępnych na stronie internetowej.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, lub odpowiednika organu nadzorczego kraju na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na terenie którego Użytkownik zamieszkuje, jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO).

§7
Źródło danych

 1. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub zgłoszeniowych, a także środków komunikacji elektronicznej lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

§8
Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciagu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu.